Kick Off Conference & Marketing Cooperation: Fruita Natural Co., Ltd. - Saha Pathanapibul PLC

บริษัท ฟรุตต้า เนเชอรัล จำกัด ประกาศแต่งตั้งให้ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งได้ร่วมกันจัดการประชุมความร่วมมือด้านการตลาด เพื่อร่วมกันหารือแนวทางและรูปแบบการทำตลาดและการกระจายสินค้าแบรนด์ฟรุตต้าในประเทศไทยและเครือข่ายตลาดต่างประเทศทั้งฮ่องกง, จีน และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งแลกเปลี่ยนเทรนด์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและออร์แกนิคของไทยในสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้บริหารจาก BM Intelligence Group Hongkong เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน และเครือข่ายประชารัฐซึ่งเป็นตัวแทนเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรเข้าร่วมประชุมด้วย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)